Ensto

Parempaa elämää sähköllä

Ensto on kansainvälinen perheyritys,
joka suunnittelee ja tarjoaa älykkäitä sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista
ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia.

Älykkäät ratkaisut

Uskomme älykkäiden sähköistysratkaisujen johtavan parempaan elämään ja kestävämpään huomiseen.

Tutkimme ja kehitämme uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja. Luomme älykkäitä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa, ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja panostamme toimintamme erinomaisuuteen. Se tuottaa molemminpuolista kannattavaa kasvua.

Parempaa elämää

Luottamus on kaiken toimintamme perusta, ja luottamus on ansaittava joka päivä. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja korostamme tasa-arvoa ihmisten kesken. Ihmiskeskeisyys, avoimuus ja vastuullisuus näkyvät vahvasti tekemisessämme. Pidämme aina lupauksemme, mikä tekee meistä luotettavan kumppanin.

Toimimme rehellisesti, avoimesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen lakeja ja määräyksiä. Haluamme suojella ympäristöä ja siksi otamme kestävän kehityksen huomioon kaikessa toiminnassamme. Kannamme myös vapaaehtoisesti vastuuta ympäröivistä yhteisöistä ja tuemme sosiaalista toimintaa kuten nuoriso-, ja ympäristötyötä, kulttuuria ja liikuntaa.

Olemme mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa luomalla tuotteita ja ratkaisuja, joilla parannetaan meidän kaikkien arkea. Tässä onnistuaksemme haluamme olla sähköteollisuuden eturivissä tuottamassa puhtaita, kierrätettäviin raaka-aineisiin perustuvia, luotettavia ja älykkäitä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja. Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa huomioimme erityisesti pitkän käyttöiän ja alhaisen ympäristön kuormituksen.

Ensto Smart Grid

Älykäs sähköverkko

Luotettavaa sähkönjakelua

Ensto Smart Grid mahdollistaa energian tuottamisen, varastoinnin ja kulutuksen joustavalla, järkevällä, taloudellisella ja luotettavalla tavalla.

Sähkönjakeluverkon luotettava perusinfrastruktuuri, ilmajohto- ja maakaapeliverkot, on edellytys Smart Gridin toiminnalle. Enston ilmajohto- ja maakaapelitarvikkeet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Ne mahdollistavat turvallisen, luotettavan ja energiatehokkaan verkon rakentamisen myös ääriolosuhteissa.

Verkostoautomaation avulla on mahdollista rajata vika-alue mahdollisimman pieneksi ja siten vähentää jakelukeskeytyksestä aiheutuvaa kokonaishaittaa.

Sähkönlaaturatkaisuilla voidaan maksimoida olemassa olevan jakeluverkon kapasiteetti. Tehoelektroniikkatuotteet korjaavat jännitealenemaa, minimoivat siirtohäviöitä, korjaavat jännitteen epäsymmetriaa ja vähentävät harmonista kokonaissäröä.

LVDC-älyverkkokokonaisuus ja siihen liittyvä Ensto Utility Cloud tarjoavat ratkaisun kapasiteettivajeeseen, tehohäviöihin, sähkön epätasaiseen laatuun sekä verkon jännite- tai taajuusvaihteluihin.

Luotettavuusindeksit mittaavat sähkönjakelun laatua ja suorituskykyä

Sähköä käytetään enemmän kuin koskaan aiemmin ja odotukset sen laadusta ja keskeytymättömästä jakelusta kasvavat. Viranomaistahot ovat myös enenevässä määrin kiinnostuneita siitä, miten luotettavasti sähköä toimitetaan, mikä luo painetta sähkönjakeluyhtiöille todistaa, miten hyvin sähkönjakelu toimii. Yhtiöt ovatkin alkaneet mittaamaan sähkönjakelussa tapahtuvien katkosten pituutta ja määrää. Useimmiten tähän käytetään Electrical Electronics Engineers -järjestön luomia kansainvälisiä SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä, jotka toimivat arvokkaina työkaluina arvioitaessa sähkönjakeluyhtiöiden suorituskykyä. Myös pohjoismaiset viranomaistahot ovat omaksuneet SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksit avukseen tarkkaillessaan sähkönjakelua.

SAIDI – järjestelmäindeksi ilmaisee sähkönjakelun keskeytysten keskimääräisen keston minuuteissa asiakasta kohti.

SAIFI – järjestelmäindeksi ilmaisee sähkönjakelun keskeytysten keskimääräisen lukumäärän.

  

Enston tuotevalikoima sisältää useita jakeluverkon ja sähkönjakelun luotettavuutta parantavia tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan parantaa SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä.

Smart Reliability

Älykäs sähköverkko on luotettava

Verkostoautomaatio

Verkostoautomaatio lisää sähkönjakelun laatua ja jakeluverkon toimitusvarmuutta. Tuotteet lyhentävät jakelunkeskeytysten kestoa, pienentävät huoltokustannuksia ja tekevät sähkönjakeluverkosta luotettavamman.

Ensto Smartcloser on keskijänniteilmajohtoverkkoon suunniteltu pylväskatkaisija, joka lyhentää jakelunkeskeytysten kestoa. Pylväskatkaisija erottaa jakeluverkon viallisen osan automaattisesti muusta verkosta. Vikapaikka voidaan rajata aiempaa tarkemmin ja nopeammin, jolloin asiakkaiden kokemat häiriöt vähenevät.

Smartcloser selvittää viat jälleenkytkentöjen avulla. Mikäli vika on pysyvä, katkaisija jää auki asentoon. Useimmissa tapauksissa jälleenkytkennät selvittävät viat automaattisesti, palauttaen jännitteen jakeluverkkoon. Tuote on erittäin luotettava ja se soveltuu käytettäväksi keskijänniteilmajohtoverkoissa.

Uusi Ensto Ergoswitch on kuormanerotin, joka takaa keskijänniteilmajohtoverkon optimaalisen hallinnan. Kuormanerotustoiminto mahdollistaa virran katkaisun jopa täydellä 630A:n kuormitusvirralla.

Sähkön laatu

Sähköä kulutetaan koko ajan enemmän ja olemassa olevilla jakeluverkoilla on vaikeuksia vastata kasvavaan sähkönkulutukseen ja –tarpeeseen. Kuluttajat vaativat korkealaatuista sähköä ilman jakelunkeskeytyksiä.

Vuonna 2011 muokattu sähkön laatustandardi EN 50160 määrittää yleisesti hyväksytyt kriteerit kuluttajille jaettavasta sähkön laadusta. Standardin mukaan pienjänniteverkoissa jännitevaihtelu saa olla enintään ±10 % nimellisjännitteestä. Standardin määräämissä rajoissa pysyminen sekä tasalaatuisen sähkön takaaminen myös niille kuluttajille, jotka asuvat pienjänniteverkon kaukaisimmassa päässä, vaatii jakeluverkkoyhtiöiltä jakeluverkkojen vahvistamista etenkin harvaan asutuilla alueilla.

Enston tehoelektroniikkatuotteet tarjoavat jakeluverkkoyhtiöille mahdollisuuden varmistaa tasalaatuisen sähkön jakelu asiakkailleen helposti ja kustannuksia säästäen. 

Smart Capacity

Älykäs sähköverkko on joustava ja ohjautuva

LVDC-Älyverkko – Pienjännitteinen tasasähkö

Pienjännitteinen tasasähkönjakelujärjestelmä (Low Voltage Direct Current, LVDC) kasvattaa olemassa olevan pienjänniteverkon kapasiteetin jopa kymmenkertaiseksi. Se tarjoaa luonnostaan joustavuutta ja ohjattavuutta, joiden saavuttaminen vaihtosähköverkossa edellyttäisi lisäinvestointeja. Asiakkaille toimitetaan hyvälaatuista sähköä ilman jakelunkeskeytyksiä ja reaaliaikaista tietoa mm. sähkön kulutuksesta ja sen kustannuksista.

Energiavarastojen ja mikrovoimaloiden avulla paikallinen tasasähköverkko jatkaa automaattisesti toimintaansa saarekeverkkona, vaikka muualla verkossa ei olisi sähköjä. Tasasähkönjakelun käyttöönoton seurauksena lyhenevä keskijänniteverkko ja paikallinen saarekekäytettävyys parantavat toimitusvarmuutta ja pienentävät verkon saneerauskustannuksia.

Mikroverkkomallia, kuten myös tasasähkönjakelua voidaan soveltaa yhtä lailla haja-asutusalueilla ja taajamissa. Tekniikka avaa uusia mahdollisuuksia jakeluverkkoyhtiöille ja sitä voidaan hyödyntää laajamittaisesti perinteisten jakeluverkkotekniikoiden rinnalla.

LVDC on älykäs sähköverkko. Se mahdollistaa muun muassa kysynnän jouston yksittäisen kuluttajan tasolla, uusiutuvan energiatuotannon ja energian varastoinnin liittämisen jakeluverkkoon kustannustehokkaasti.

Pilvipohjaisen Ensto Utility Manager -järjestelmän avulla verkkoyhtiöt ja kuluttajat voivat seurata ja hallita mikroverkkojärjestelmästä saatavaa mittaus- ja tilatietoa.


Tasasähköön perustuva LVDC-ratkaisu tarjoaa lisätehoa, laatua ja älykkyyttä sähkönjakeluun


Vaihtosähkön sijasta tasasähköön - LVDC-älyverkko maksimoi kapasiteetin ja minimoi tehohäviöt


Tasasähköön perustuvan LVDC-älyverkon liitäntäyksiköt mahdollistavat irrallisen saarekeverkon käytön

Ensto Finland Oy
Käyntiosoite: Ensio Miettisen katu 2, 06100 Porvoo
Postiosoite: PL 77, 06101 Porvoo

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ensto.com
ensto.com

Myynnin yhteystiedot

Jouni Siniranta
Myyntijohtaja
+358 20 476 2320

Jukka Kokkonen
Myyntipäällikkö
Itä-Suomi
+358 20 476 2346

Marko Kylliäinen
Myyntipäällikkö
Etelä- ja Länsi-Suomi
+358 20 476 2720

Antti Leinonen
Myyntipäällikkö
Pohjois-Suomi
+358 40 476 2421

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.