Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä

 • heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia
 • heitä, jotka ovat omaishoitajia
 • heitä, joista tulee omaishoitajia
 • heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia

- Rosalyn Carter

Espoon ja Kauniaisten
Omaishoitajat ja Läheiset ry

Vuonna 2003 perustettu Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry tukee perheitä, jotka huolehtivat läheisestään, jonka toimintakyky on heikentynyt pitkäaikaisen sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi. Yhdistys tarjoaa tietoa ja ohjausta, ja auttaa omaishoitajia ja omaishoitoperheitä jaksamaan.

Vertaistukea ja vaikuttamista

Yhdistys järjestää omaishoitoa ja omaishoitoperheitä tukevaa toimintaa ja toimii jäsentensä äänenä antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita päättäjille. Yhdistys tarjoaa omaishoitajille vertaistukea, valmennusta ja koulutusta sekä virkistystoimintaa.

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry on Omaishoitajaliiton jäsenyhdistys.

Toimimme yhteistyössä kuntien, seurakuntien, oppilaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Kaikki omaistaan hoitavat ja omaishoidosta kiinnostuneet voivat osallistua toimintaan.

Toimintaamme ovat mm:

 • vertaistuki Oiva-keskusteluryhmissä
 • virkistystä, tapahtumia, retkiä jne.
 • Ovet-valmennusta®, koulutusta, ohjausta, neuvontaa
 • OmaisOiva-toiminta
 • erilaiset hankkeet

Klikkaa ja Tutustu toimintakalenteriin

Omaishoitaja

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii läheisestään tai perheenjäsenestään, joka ei selviydy arjesta omatoimisesti sairauden, vamman tai ikääntymisen vuoksi. Omaishoitajia ovat esimerkiksi vammaisten lasten vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja vanhemmistaan tai läheisestään huolehtivat henkilöt.

Omaishoitajaksi tunnistautumiseen vaikuttavat sellaiset seikat kuin hoitovastuun määrä ja jakaminen, ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen sekä omaishoidon tuen tarve. Omaishoitajaksi tunnistautuminen on tärkeää, sillä omaishoitajalla on tiettyjä oikeuksia sekä mahdollisuus saada tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, taloudelliseen tilanteeseen ja läheisen avustamiseen.

Olenko omaishoitaja?

Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin voit pohtia omaa tilannettasi. Mitä useampi ruksi, sitä lähempänä olet alkavaa tai jo alkanutta omaishoitotilannetta.

Omaiseni tai läheiseni tilanne

Onko hän sairastunut tai vammautunut?
Onko hänen luonteensa muuttunut?

Arjen sujuminen

Autanko häntä arjen toimissa?
Onko perheen sisäinen vastuunjako muuttunut?
Onko työmääräni kotona lisääntynyt?
Olenko usein huolissani läheisestäni,
taloudellisesta tilanteestani tai
elämäntilanteestani yleensä?

Palvelujen ja avun tarve

Onko asiointini sosiaali- ja terveydenhuollossa tai virastoissa lisääntynyt?
Olenko joutunut hankkimaan tilapäishoitoa?
Olenko joutunut hankkimaan apuvälineitä ja hoitotarvikkeita tai tekemään kotiin hoidon edellyttämiä muutostöitä?

Oma hyvinvointini

Onko vapaa-aikani vähentynyt?
Onko yöuneni määrä vähentynyt?
Onko terveydentilani heikentynyt?
Jäävätkö omat toiveeni ja tarpeeni taka-alalle?
Ovatko sosiaaliset suhteeni kaventuneet?

Omaishoitoperhe

Hoitotilanteissa otetaan huomioon hoidettavan koko lähiverkosto, sillä hoitotilanne vaikuttaa jokaiseen hoidettavan läheiseen ja perheenjäseneen. Käsitteenä omaishoitoperhe muodostuu hoidettavasta, hänen hoitajastaan ja heidän lähiverkostosta.

Omaisten oma jaksaminen ja itsestä huolehtiminen on tärkeää. Ympäröivän yhteisön apu ja vertaistuki auttavat omaisten kysymyksissä ja haasteissa. Omaisten ottaminen osaksi hoidon kokonaisuutta on taito, jota on syytä kehittää.

Etäomaishoito yleistyy

Läheisesi voi asua kanssasi samassa taloudessa, toisella paikkakunnalla, tai jopa niin kaukana, että päivittäinen tapaaminen on mahdotonta. Etäomaishoito on palvelujen järjestämistä sekä hoivatarpeen muutosten ennakointia.

Tarvitseeko läheisesi apua arjessaan?

Yli miljoona suomalaista auttaa läheistään, joka ei selviydy arjestaan omin avuin. Heille on yhteistä huoli läheisensä pärjäämisestä. Noin 250 000 omaishoitajaa on omaishoitajuutensa lisäksi mukana työelämässä.

Pääasiallisia omaishoitajia on noin 360 000. Raskaita omaishoitotilanteita, joissa hoidettava olisi laitoshoidossa ilman omaishoitoa, on noin 60 000. Omaishoidon tukea saa noin 44 000 henkilöä.

Ansiotyö ja omaishoito

Työn ja huolenpidon yhdistäminen voi olla uuvuttavaa, mutta moni omaishoitaja tekee arvokasta työtään ansiotyön ohella, sillä työssäkäynti on usein taloudellisesti välttämätöntä. Oma ansiotyö ja työssäkäynti ovat kuitenkin tärkeää myös oman identiteetin, itsenäisyyden ja jaksamisen kannalta.

Työaika- ja työsopimuslainsäädäntö mahdollistavat työn ja omaishoidon yhteensovittamisen. Työajan joustot ja työstäpoissaolojaksot, kuten erilaiset hoitovapaat, ovat järjesteltävissä työpaikkatasolla. Ansionmenetyksen korvaamiseksi on myös mahdollista saada tukea yhteiskunnalta.

Me tuemme

Työssäkäyvien omaishoitajien tukeminen on yhdistyksemme erikoisalaa. Autamme mielellämme erilaisissa ongelmatilanteissa ja tarjoamme vertaistukea ja valmennusta omaishoitajuuteen.

Olemme omaishoidon ammattilaisia. Käänny siis rohkeasti puoleemme.

OmaisOiva-toiminta

OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukeva toimintamuoto. OmaisOivassa toteutetaan erilaisia toimintamalleja, joiden avulla lisätään omaishoitajien osaamista ja jaksamista.

OmaisOiva-toiminta sisältää omaishoitajien valmennusta, vertaisryhmätoimintaa ja avoimia tilaisuuksia omaishoidosta. Lisäksi näymme siellä, missä ihmiset liikkuvat, jaamme tietoa ja tukea esim. kauppakeskuksissa ja toreilla. Henkilökohtaista neuvontaa ja keskustelutukea saa aina tarvittaessa.

Järjestämme toimintaa Espoossa ja Kauniaisissa, Kirkkonummella, Raaseporissa, Siuntiossa, Inkoossa ja Hangossa yhteistyössä Länsi-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa.

Lue lisää tästä

Ovet-valmennus

Ovet-valmennus on osallistujille maksutonta ryhmätoimintaa, joka tukee ja helpottaa omaishoitajuutta. Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten järjestämät Ovet-valmennukset on tarkoitettu sairastunutta tai vammautunutta läheistään auttaville henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea, haluavat verkostoitua ja jakaa ajatuksia sekä vahvistaa omia taitojaan.

Ovet-valmennus koostuu viidestä kolmen tunnin kokoontumiskerrasta, joiden aikana pyritään harjoitteiden ja keskustelun avulla omaishoitajien vahvuuksien tukemiseen ja omien voimavarojen löytämiseen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa.

Erityislasten vanhemmat

Järjestämme myös erityislasten vanhemmille toimintaa ja neuvomme pulmatilanteissa. Erityislasten vanhemmat ovat tervetulleita heille suunnattuihin vertaisryhmiin ja Ovet-valmennuksiin.

Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf

En närståendevårdare är en person som tar hand om en familjemedlem eller annan närstående som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller någon annan särskild orsak inte klarar sig självständigt i vardagen.

Bli medlem!

Vi informerar om våra aktiviteter via medlemsmeddelanden och på vår webbplats på adressen www.eska.auttaa.fi

Vi erbjuder våra medlemmar bl.a.

 • servicehandledning
 • rådgivning
 • stödgrupper
 • rekreation
 • medlemsträffar

Som medlem i vår förening hör du till Förbundet för närståendevårdare rf, som är en nationell paraplyorganisation.<

Vi betjänar på både finska och svenska.

Behöver din anhörig hjälp i vardagen?

Din anhöriga kan bo med dig i samma hushåll, på en annan ort eller till och med så långt borta att det är omöjligt att träffas dagligen. Anhörigvård på distans blir allt vanligare. Även det är organisering av tjänster och förutseende av vårdbehov.

Gemensamt för alla situationer är den oro du känner för hur din anhöriga klarar sig.

Vårdbehovet kan komma plötsligt

Över en miljon finländare hjälper sina anhöriga som på grund av sjukdom, handikapp eller till exempel hög ålder inte klarar av vardagen ensamma. Av dem är cirka 250 000 även yrkesverksamma. För en del innebär vardagen omhändertagande av både barn i skolåldern och gamla föräldrar. Ingen lätt ekvation.

Det finns cirka 360 000 närståendevårdare i huvudsyssla. Det finns cirka 60 000 krävande vårdsituationer där den som vårdas skulle vara inlagd på vårdinrättning om det inte vore för närståendevården. Cirka 44 000 personer fick stöd för närståendevård.

Är du anhörigvårdare?

Svara på följande frågor och tänk på hur din egen situation ser ut. Ju fler kryss, desto mer sannolikt är det att du snart blir eller redan är anhörigvårdare.

Din anhörigas eller närståendes situation

Har han eller hon blivit sjuk eller invalidiserats?
Har hans eller hennes personlighet ändrats?

Vardagen

Har din anhörigas eller närståendes behov av hjälp i vardagen ökat?
Tvingas du ta allt mer ansvar för olika vardagssysslor?
Har ditt ansvar för din anhöriga eller närstående ökat?
Oroar du dig ofta för din egen eller din närståendes livssituation?

Behovet av tjänster och hjälp

Behöver du oftare än tidigare följa med din anhöriga eller närstående till läkaren, social- och hälsovården eller myndigheter?
Har du skaffat eller övervägt att skaffa tillfällig vård för din anhöriga eller närstående?
Har du tvingats skaffa hjälpmedel eller vårdutrustning eller göra modifieringar i hemmet som vården förutsätter?

Ditt eget välbefinnande

Känner du dig utmattad?
Har din fritid minskat?
Sover du mindre på natterna?
Oroar du dig för din hälsa och ork?
Kommer dina egna behov och önskemål i andra hand?
Har dina sociala relationer kringskurits?

Jäsenyys

Yhdessä olemme enemmän

Yhdistyksemme jäsenenä saat vaikutuskanavan asioille, joita pidät tärkeänä huolenpito- ja hoitotilanteessasi. Jäsenenä pääset tutustumaan toisiin, joiden elämäntilanne on samankaltainen kuin sinulla, ja saat heiltä vertaistukea.

Jäsenedut

Jäsenyys kannattaa – hyödynnä jäsenedut!

 • Lähellä – lehti, 4 numeroa vuodessa
 • Lomaopas, omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit
 • Palveluopas
 • lakineuvontaa ennakkotapauksissa
 • Välittämö100 – palvelu, Orionin ja Omaishoitaja liiton verkkopalvelu lahjoituksille
 • vaihtuvia yhteistyökumppaneiden etuja

Jäseneksemme voi liittyä kuka tahansa omaishoidosta kiinnostunut. Ei tarvitse olla omaishoitaja.

Liity nyt!

Jätä yhteydenottopyyntö tästä

www.eska.auttaa.fi
eska.auttaa@hotmail.fi
Olemme myös Facebookissa!

Kauppamiehentie 6
02100 Espoo
puh. 050 528 4224

Kristiina Mustakallio

Toiminnanjohtaja

puh. 040 531 0990

Suvi Mansukoski-Mustonen

Omaistoiminnan koordinaattori

puh. 040 570 9780

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.