Internationell
forskning på
hög nivå

En erfaren och effektiv organisation

Institutet för klinisk forskning Helsingfors Universitet Centralsjukhus Ab (HUCS-institutet) är en av sam-kommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) ägd effektiv och smidig organisation, som producerar och utvecklar administrationstjänster. HUCS-institutet samarbetar förutom med sjukvårdsdistriktet även med Helsingfors universitet.

HUCS-institutet har över 25 års erfarenhet av administrationstjänster för klinisk forskning. Hit hör bland annat uppgörande av avtal, budgetering, ekonomi- och personalförvaltning samt uppföljning av pågående forskning och rapportering.

Forskning på hög nivå

HUCS-institutets uppgift är att främja internationell forskning på hög nivå för patienters bästa inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Den helhet som HNS sjukhus, medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och Helsinki Institute of Life Science bildar, Academic Medical Center Helsinki (AMCH), är Finlands största sammanslutning som bedriver klinisk medicinsk forskning. HUCS-institutet verkar i det även internationellt synnerligen betydande AMCH-kampusets kärna.

Forskningen genererar innovationer och expertis, som båda gagnar patientvården. Den som bedriver högklassig forskning har alltid också fördjupade praktiska kunskaper om den sjukdom som han eller hon forskar i. Forskningen medför också ekonomiska fördelar för personer som deltar i forskningsstudierna och för hela samhället, eftersom läkemedelsindustrin svarar för forskningskostnaderna och forskningsläkemedlen.

Affärsverksamhet

Bolagets omsättning består huvudsakligen av uppdragsavtal med internationella läkemedelsföretag. Omsättningen och övriga intäkter 2017 var sammanlagt 8,1 miljoner euro. Förutom företag är våra stora kundgrupper HNS högkvalitativa forskningsenheter och olika hälsoteknikföretag.

Antalet uppdrag är årligen 100 – 120. Många forskningsprojekt tar flera år. Just nu pågår över 400 forskningsprojekt vid HUCS-institutet.

Forskningstjänster

HUCS-institutets forskningstjänstteam administrerar medicinska undersökningar som utförs inom HNS med extern finansiering. För varje undersökning ser man till att forskargruppen kan utföra undersökningen inom HNS-området säkert och med tillräckliga resurser.

Kärnan i vår verksamhet är att betjäna våra intressentgrupper effektivt, ansvarsfullt, jämlikt och öppet.

God klinisk praxis

På alla HUCS-institutets undersökningar tillämpas internationell god klinisk praxis (Good Clinical Practice, GCP), som är en etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för utformning, genomförande, registrering och rapportering av forskning med forskningspersoner. Genom att följa god klinisk praxis säkerställs att forskningspersonernas rättigheter, säkerhet och välbefinnande tillgodoses i enlighet med principerna i den av internationella läkarförbundet antagna Helsingforsdeklarationen (1964) och att resultaten från kliniska studier är tillförlitliga.

Deltagande i en läkemedelsundersökning är alltid frivilligt och bygger på deltagarens eget medvetna samtycke efter att ha fått en detaljerad beskrivning av undersökningen. Deltagandet är oftast en positiv upplevelse då personalen är speciellt skolad för ändamålet och har tillgång till de senaste läkemedlen.

Tjänster i anslutning till forskningsavtal

HUCS-institutet tar hand om de avtal som behövs under ett forskningsprojekt. Med forskningsavtalen kommer parterna överens om respektive rättigheter och skyldigheter, och deltagarnas välbefinnande och säkerhet säkras. I bästa fall leder forskningen till uppfinningar som kan skyddas med patent eller varumärke och kan gå att utveckla till kommersiella produkter.

Ekonomiförvaltningstjänster

Ekonomiförvaltningsteamet hanterar HUCS-institutets försäljningsfakturering, inköpsfakturor, utbetalning av löner och arvoden samt bokföring. Teamet ansvarar för riktigheten i bokföringen och gör utifrån denna månatliga förskottsinnehållnings- och momsredovisningar till skattemyndigheterna samt rapporter till ägaren, olika intressentgrupper och myndigheterna.

HUCS-institutet är arbetsgivare för hela forskargruppen när det på HNS utförs forskning med extern finansiering. De forskargruppsmedlemmar som är anställda av HNS får automatiskt bisysslotillstånd när forskningstillstånd beviljas.

HUCS-institutet betalar ersättning till de anställda för utfört arbete i form av lön eller arvode i enlighet med kostnadsberäkningen. Forskaren avtalar tillsammans med HUCS-institutets forskningstjänstkoordinator och forskargruppens medlemmar om de arvoden som ska utbetalas.

Ekonomiförvaltningsteamet sänder forskaren en rapport över intäkterna och kostnaderna för forskningen, forskningssaldot och forskningshändelserna från årets början.

Efter avslutad forskning sänder ekonomiförvaltningsteamet forskaren en slutrapport om projektets alla inkomster och utgifter.

Monitoreringstjänster

HUCS-institutet erbjuder forskarbaserade kliniska undersökningar monitoreringstjänster för dvs regelbunden kvalitetsuppföljning. Monitoreringen utförs enligt gällande myndighetsföreskrifter, god klinisk praxis (GCP) och HUCS-institutets standardanvisningar.

Monitoreringen syftar till att säkerställa:

  • Forskningsdeltagarnas rättigheter, säkerhet och välbefinnande
  • Forskningsresultatens tillförlitlighet och höga kvalitet
  • Genomförande i enlighet med forskningsplanen, god forskningspraxis och myndighetsföreskrifter

Kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning

Monitorering är en viktig del av forskningens kvalitetssäkring. En väl utförd monitorering stöder forskaren i att utföra högkvalitativ klinisk forskning. Huvudforskaren är ansvarig för att organisera monitorering av forskarbaserade undersökningar och det är därför bra att i god tid kontakta forskningsmonitorn när forskningsprojektet utformas. Monitoreringens omfattning och karaktär specificeras i en forskningsspecifik monitoreringsplan med beaktande av forskarens behov.

Under forskningens gång utförs monitoreringsbesök i enlighet med monitoreringsplanen. Antalet besök påverkas bland annat av antalet deltagare, rekryteringsfrekvensen, riskerna i forskningen och mängden data som ska samlas in. Det första egentliga monitoreringsbesöket i centret görs kort efter att den första deltagaren börjat i undersökningen för att säkerställa en smidig start av undersökningen.

Administrationstjänst för stipendier

Stipendier som stiftelser beviljat forskare administreras av HUCS-institutet till den del som forskarna utför forskning på HNS patienter och/eller i HNS lokaler eller med HNS resurser. Stipendier beviljade av Finlands Akademi eller universitetet administreras inte av HUCS-institutet.

Ett stipendium är forskarens personliga medel och användningen av stipendiet bestäms av forskaren inom de gränser som stipendiebeviljaren gett. Vid stipendieforskning bereder HUCS-institutet arbetsavtalen för den forskargrupp som anställs, sköter bokföringen och gör lagstadgade anmälningar till myndigheterna.

När en forskare anställer forskningspersonal är forskaren arbetsgivare för medlemmarna i sin egen forskargrupp. HUCS-institutet sköter också betalningen av projektets inköpsfakturor och andra kostnader. Forskaren får en rapport över kostnaderna kvartalsvis eller på begäran.

Stipendiekoordinatorn svarar på frågor som gäller stipendier:

  • Utbetalning av stipendier till forskargruppens medlemmar
  • Anställningsfrågor
  • Betalning av löner och arvoden
  • Forskningsprojektets inköpsfakturor
  • Saldon, rapporter

HUCS-institutets verksamhet är baserad på starka värderingar

Vi producerar högkvalitativa forskningstjänster genom samarbete för att finna bättre och innovativa lösningar.

Dagens forskning är morgondagens behandling.

HUCS-Institutet

Biomedicum Helsinki 1
Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors

www.hyksinstituutti.fi

Ekonomiförvaltningsteamet
HYKSinstituutti@hus.fi

Forskningstjänstteamet
HYKSCoordinators@hus.fi

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.