TERVEITÄ ICT-RATKAISUJA, JOISSA ON SYDÄN MUKANA

JOHDANTO

Medbitillä yhteistyökumppaneineen on rooli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Sote uudistuksen edellyttämät toimenpiteet on mahdollista tehdä, mutta ne edellyttävät määrätietoista realistista suunnitelmallista toteutusta ja riskinkantokykyä.

Sote uudistus on liitetty osaksi aluehallintouudistusta. Aluehallintouudistus liittyy voimakkaasti laajempien organisaatioiden muodostamiseen ja sitä kautta tietojärjestelmien käyttötarkoituksen kasvamiseen vain paikallisesta välineestä myös alueelliseksi ja valtakunnalliseksi. Julkishallinnon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatiot jakautuvat maakunnittain Sote palvelukeskukseen ja markkinoilla toimivaan Sote palveluyritykseen. Organisaatiorajojen poistaminen ei suoraan virtaviivaista prosesseja, vaan se vaatii suunnitelmallista toiminnan muuttamista, joka on toteutettava ilman katkoa palveluiden tuottamiseen.

Ikääntyvien ihmisten palveluissa on tapahtumassa monenlaista kehitystä niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Monia aikaisemmin terveydenhuollon ammattilaisen tekemiä toimenpiteitä voidaan jatkossa tehdä etänä ja automatisoida. Myös kansalaista voidaan aktivoida omaehtoiseen toimintaan. Sekä etänä tehtävät kansalaisen itsensä että terveydenhuollon ammattilaisen tekemät toimenpiteet edellyttävät, että olennaiset tiedot ja toiminnallisuudet ovat saatavilla, jos tehtäviä tehdään poissa terveydenhuollon tiloista. Kansalaisen itse keräämä terveystieto hakee käyttötapaa kliinisessä työssä, mutta on selkeästi nähtävissä, että sillä tulee olemaan rooli. Tämä on johtanut kilpailuun kansalaisen itse keräämän hyvinvointitiedon hallinnasta. Tiedon välittämisen lisääntyminen tulee johtamaan integraatioiden lisääntymiseen ja sitä kautta potilastietojärjestelmien arkkitehtuurin monimutkaistumiseen. Tiedon omistajuus muuttaa myös luonnettaan, kun kansalaisen oma toiminta tuottaa tietoa ja omistajuutta tähän tietoon. Kansalaisen tiedon ja etäkäytön muutos lisäävät potilasjärjestelmän muutosvaikutukset edelleen laajempaan käyttäjäkuntaan.

Mielestäni keskustelua henkilöstä kerättävän tiedon hallinnasta ja käyttötarkoituksista ei ole vielä käyty loppuun. Medbit tulee näiden keskusteluiden ja toimivien ratkaisuiden kautta olemaan aktiivinen toteuttaja sote digitalisaatiossa. Nyt ei ole aika jäädä tuleen makaamaan, vaan on näyttävä ja saatava ääni kuulumaan.

Vuonna 2016 on Medbit Oy pystynyt toteuttamaan missiotaan alentamalla työasemapohjaisia Sote ICT kustannuksia 0,5 %. Tämä siitäkin huolimatta että Medbitille ratkaisuita toimittavat ICT yritykset ovat pääsääntöisesti pyrkineet korottamaan vuosiveloituksia. Vuodelle 2017 tavoitellaan samansuuruista -0,5 %:n kustannuskehitystä.

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja

LIIKETOIMINTAPALVELUT

Liiketoimintapalvelut -osasto on vastuussa Medbitin kaupallisesta toiminnasta. Liiketoimintayksiköt huolehtivat laajoista palvelukokonaisuuksista, kuten potilastietojärjestelmien ylläpidosta, sähköisestä asioinnista, tiedon hyötykäyttöön saamisesta jne. Olemme rakentamassa alueellista Sähköisen asioinnin kanavaa, joka mahdollistaa sekä kansalaisen että ammattilaisen alueellisen ajanvarauksen, sähköisten lomakkeiden käytön, turvallisen viestinvälityksen, videopuhelut sekä paljon muuta. Lisäksi kehitämme yhdessä kumppanien kanssa robotiikkaa ammattilaisten toiminnan tueksi.

ESIMERKKI KAHDESTA MEDBITIN KÄRKIHANKKEESTA

Tukea kotona selviytymiseen –teknologiaa ikäihmisille ja vammaisille Aidoissa kotiympäristöissä tapahtuvien hankkeiden tavoite ja tarkoitus on:

 • parantaa ikäihmisten ja vammaisten kotona selviytymisen mahdollisuuksia digitalisaation avulla
 • tukea ”Sote tieto hyötykäyttöön 2020” -strategian asettamia tavoitteita uusien digitaalisten menetelmien ja toimintatapojen implementoinnissa
 • saada konkreettisia kokemuksia olemassa olevien terveysteknologiaratkaisujen hyödyistä
 • kartoittaa olemassa olevat terveysteknologiaratkaisut, jotka auttavat kotona selviytymisessä
 • tunnistaa tarpeita uusille kotihoidon sähköisille palveluille
 • tukea yhteistyötä toimijoiden kesken monitoimittajaympäristössä
 • antaa pk-yrityksille mahdollisuus osallistua kehittämiseen
 • osallistaa julkinen sektori kehittämään yhteistyössä uusia innovatiivisia toimintamalleja
 • kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa (NPT) terveysteknologiassa
 • Hankkeet tullaan toteuttamaan yhteistyössä usean kumppanin kanssa.

  Asiakas- tai potilastiedon hyödyntäminen hoidon, johtamisen sekä tieteellisen tutkimuksen tueksi: Käynnissä olevassa Sote uudistuksessa toiminnallisen palveluintegraation toteutuminen edellyttää asiakas- ja potilastietojen sähköistä liikkumista asiakkaan tai potilaan mukana, jotta tarvittava kliininen tieto on ammattilaisen käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Medbit on mukana kansallisessa Isaacus-hankkeessa toteuttamassa ratkaisuja tiedolla hoitamiseen, johtamiseen ja tieteelliseen tutkimiskäyttöön.Ari Vikström
Asiakkuusjohtaja

TEKNOLOGIAKOKEILU JA POTILASTIEDON HYÖDYNTÄMINEN

TUKEA KOTONA SELVIYTYMISEEN

Teknologiaa ikäihmisille on teknologiakokeilu, joka toteutetaan aidoissa kotiympäristöissä. Tarkoituksena on saada kokemuksia teknologian tuomista hyödyistä ja vaikutuksesta asiakkaiden palvelukokemukseen sekä ammattilaisten työprosesseihin.

 • Teknologiaratkaisuja asennetaan kotiympäristöihin ja kartoitetaan palvelukokemuksia ja vaikutuksia työprosesseihin
 • Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ikäteknologian käyttöönottoa
 • Teknologiaratkaisujen tulee vastata sekä käyttäjien tarpeita ja palvelun tarjoajien tavoitteita/
 • Teknologiakokeilussa kehitetään palvelumuotoilu- prosessia löytämällä hyviä käytäntöjä

Hanna Manelius Liiketoimintapäällikkö

PALVELUMUOTOILUPROSESSI
YHTEISTÖKUMPPANIT

ISAACUS TUO KANSALLISEN HYVINVOINTIDATAN HYÖTYKÄYTTÖÖN

Medbit on mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointidatan hyötykäyttöä alueellisella ja kansallisella tasolla. Yksilöä koskevan, eri tietolähteistä kerättävän datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Tietoa käytetään nykyisellään alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, asiakas- ja potilastapahtumien hoitamiseen. Sitran käynnistämässä Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankkeessa valmistellaan alueellisten terveystietojen, kansallisten rekisterien sekä eri sovellusten keräämän datan yhdistämistä kansalliseen Sote tiedon rekisteriin yhteisen palveluoperaattorin alaisuuteen. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointitiedot taltioidaan Alueelliseen Tietoaltaaseen (Kuva 1). Medbitin Tietoallas-hankkeen tavoitteena on kliinisen, taloudellisen ja hallinnollisen datan taltiointi yhteiseen tietoaltaaseen. Tietoallas mahdollistaa tiedon jalostamisen tieteellisen tutkimuksen, hoitoprosessien ohjauksen, kehitystyön ja laadunvalvonnan tarpeisiin. Tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen sekä tiedon hyödyntämisen mm. kliinisessä työssä ja tutkimuksessa. Tietoa kerätään useista eri lähdejärjestelmistä ja rekistereistä. Tulevaisuudessa hyvinvointitietoja voidaan käyttää kansallisen Isaacus-palveluoperaattorin välityksellä. Medbit toteuttaa Tietoaltaan alueellisena palveluna omistaja-asiakkailleen. Tiedon jalostajina toimivat data-analyytikot, jotka työskentelevät Medbitillä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kliinisessä Tietopalvelussa (KTP). Data-analyytikkojen tarve kasvaa tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen laajentuessa.


Kuva 1: Alueellinen Tietoallas-ympäristö.

Medbitin Talous- ja tietovarastointi -liiketoimintapalvelut tuottaa keskitetysti tiedonhallintaan liittyviä tietovarastointi-, raportointi- ja analytiikkapalveluita (BI) sekä vastaa vastuusovelluksien ylläpito- ja kehittämistehtävistä Medbitin asiakasympäristössä. Tiimi koostuu taloushallinnon ja tiedonhallinnan ammattilaisista, joilla on monivuotinen työkokemus keskisuurten ja suurten organisaatioiden liiketoimintaympäristöjen toiminnasta.

Juhana Valo

Liiketoimintapäällikkö


SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT

Digitalisaatio ja sähköinen asiointi tuntuvat olevan kaikkien huulilla. Mitä se sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Medbitin mielestä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että aikaa vapautuu ammattilaisille arkipäiväisistä rutiinitehtävistä. Mahdollistamalla kuntalaisille esim. ajanvarauksen tekemisen mobiililaitteella, vapautamme puhelinkeskusteluun menneen työajan potilastyöhön. Vapautamme siis aikaa ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Ammattilaisen kyetessä tekemään enemmän työtä potilaan kanssa, uskomme hoitotyön laadun paranevan ja kustannustehokkuuden lisääntyvän. Lisäämällä ammattilaisten työn tuottavuutta pystymme tervehdyttämään terveydenhuollon kustannuksia. Se on meille sydämen asia. Tänä päivänä on mahdollista hankkia edullisia, helppokäyttöisiä lääketieteellisiä instrumentteja, joilla kuka tahansa meistä voi suorittaa esim. verenpaineen mittauksen tai astmaseurannan puhallukset. Tarvittavat laitteet voidaan myös antaa vaikka kotiutuvalle asiakkaalle lainaksi. Välittämällä nämä mittaustulokset ammattilaiselle, mahdollistamme reaaliaikaisen tiedon käytön terveystilan seurannassa ja diagnosoinnin tukena. Ajantasainen tieto potilaan tilanteesta voi poistaa tarpeettomat vastaanottokäynnit, mahdollistaa oikea-aikaisen yhteydenoton potilaaseen poikkeavien mittaustulosten perusteella ja tuoda turvallisuudentunnetta kotiutujalle. Medbitin sähköisen asioinnin alusta mahdollistaa jo nyt mm. kotihoidon mobiilipalvelut sekä ammattilaisille että ikäihmisille ja esim. videopuhelut, kansalaisen ajanvarauksen ja etämittaukset. Jatkossa maakuntien on tarjottava kaikki sähköinen asiointi samasta paikasta, joten luomme kaikille asiakkaidemme asiointipalveluille yhteisen kodin. Näin valmistaudumme yhdessä asiakkaidemme kanssa tuleviin sote muutoksiin.Riku Viitanen
Suunnittelija

SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT

Sähköisen asioinnin -liiketoimintapalvelut aloitti toimintansa loppuvuodesta 2016. Palveluvalikoimastamme löytyy innovatiivisia, uusimpia teknologioita hyödyntäviä kommunikaatioratkaisuja niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen kuin ammattilaisten ja kansalaisten väliseen kommunikointiin ja sähköiseen asiointiin. Olemme toteuttaneet Rauman kaupungille pilottikäyttöön tablettisovelluksen, jonka avulla vanhukset voivat kommunikoida videopuheluiden välityksellä sekä hoitohenkilökunnan että omaistensa kanssa ja tulevaisuudessa myös tehdä ruokaostokset. Olemme luoneet yhteistyöverkoston sähköisten asiointipalveluiden toteuttamiseksi ja panostamme tähän voimakkaasti. Vahvuutemme on www-teknologioissa ja olemme toteuttaneet asiakkaillemme sekä www- että intranetratkaisuja.

Näemme Sote uudistuksen suurena mahdollisuutena olla mukana kehityksen terävimmässä kärjessä. Kehitämme koko ajan uusia ratkaisuja, pilotoimme niitä asiakkaittemme kanssa ja valmistaudumme näin tuleviin Sote-uudistuksiin. Mediassa ja valtakunnallisissa tapahtumissa saamamme huomio ja asiakaspalaute osoittavat, että olemme oikealla tiellä ja että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.Ullamaija Kotiranta
Liiketoimintapäällikkö

DIAGNOSTIIKKAPALVELUT

Diagnostiikkapalvelut tuottavat kuvantamisen ja laboratorion IT-palvelut.

KUVA-ARKISTOINTI JA JAKELUPALVELU

Palvelukokonaisuus on tarkoitettu terveydenhuollon eri toimijoiden tuottaman kuvamateriaalin arkistointiin, jakeluun ja hallinnointiin. Palvelu on toistaiseksi keskittynyt radiologisiin kuvantamistutkimuksiin, mutta tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa palvelua hallinnoimaan kaikkea terveydenhuollon tuottamaa kuvamateriaalia.

KUVANTAMISYKSIKÖIDEN TOIMINNANOHJAUSPALVELU

Palvelukokonaisuus tukee kuvantamisyksiköiden toiminnanohjausta ja liiketoiminnan analysointia. Se tarjoaa myös integraatiorajapinnat muihin palveluihin ja järjestelmiin sekä kliinisten yksiköiden osalta tarvittavan toiminnallisuuden kuvantamistutkimusten hallinnointiin.

ALUEELLINEN SILMÄNPOHJAKUVAUS

Alueellinen silmänpohjakuvaus on Medbitin asiakkailleen tuottama palvelukokonaisuus. Alueen terveyskeskus tekee palvelusopimuksen Medbitin kanssa. Tuotamme palvelun terveskeskuksen lukuun ja huolehdimme palvelun tuottamisesta osin omana työnä ja osin alihankkijoita käyttäen (silmätautien erikoislääkärin palvelut). Kuvauspalvelu suoritetaan asiakkaan toimipisteessä yksi tai kaksi kertaa vuodessa riippuen potilasmäärästä ja asiakkaan toiveista.

LABORATORIOIDEN IT-PALVELUT

Tavoitteena on laajamittaisen yhteistyöverkoston avulla tarjota laboratorioasiakkailleen lisäarvoa IT-palveluiden kokonaishallinnan muodossa sekä tuottaa hyötyä lunastamalla Medbitin arvolupaus asiakkaan IT-kustannusten tervehdyttämisestä. Luottamalla IT-palvelukokonaisuuden Medbitin osaaviin käsiin, laboratorioasiakkaamme voivat keskittyä entistä kokonaisvaltaisemmin oman ydintoimintansa ylläpitoon ja kehittämiseen.Jouni Salminen
Liiketoimintapäällikkö

TIEDONHALLINTA JA TALOUSPALVELUT

Tiedonhallinta ja talous –liiketoimintapalvelut tuottaa keskitetysti tiedonhallintaan liittyviä tietovarastointi-, raportointi- ja analytiikkapalveluita (BI) sekä vastaa vastuusovelluksien ylläpito- kehittämistehtävistä Medbitin asiakasympäristössä TYKS:n erityisvastuualueella. Tiedonhallinta ja talous –liiketoimintapalvelut vastaavat mm. taloushallinnon (ostoreskontra ja myyntireskontra), kustan-nuslaskennan, ydintietojen hallinnan sekä maksuliikenteen (potilas-, kunta- ja yhteisölaskutus) sovelluspalveluiden tuottamisesta sekä tiedon raportointiin, analysointiin ja tilastointiin liittyvistä tehtävistä. Tiedonhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen sekä tiedon hyödyntämisen mm. kliinisessä työssä ja tutkimuksessa. Tiimi koostuu taloushallinnon ja tiedonhallinnan ammattilaisista, joilla on monivuotinen työkokemus keskisuurten ja suurten organisaatioiden liiketoimintaympäristöjen toiminnasta.

Tiedonhallinta ja talous –liiketoimintapalvelut ovat mukana alueellisessa ja kansallisessa kehitystyössä. Syksyllä 2016 käynnistyneen kansallisen Tietoallas-hankkeen tavoitteena on kliinisen, taloudellisen ja hallinnollisen datan taltiointi Alueelliseen Tietoaltaaseen sekä tiedon jalostaminen mm. tieteellisen tutkimuksen, hoitoprosessien ohjauksen, kehitystyön ja laadunvalvonnan tarpeisiin. Medbit toteuttaa Tietoaltaan alueellisena palveluna.

Juhana Valo
Liiketoimintapäällikkö

EFFICA & PEGASOS -LIIKETOIMINTAPALVELUT

Medbitin Effica-liiketoimintayksikön toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2016. Liiketoimintayksikön tavoitteena on laajamittaisen yhteistyöverkoston avulla tarjota lisäarvoa Effica käyttäjilleen IT palveluiden kokonaishallinnan muodossa sekä tuottaa hyötyä lunastamalla Medbitin arvolupaus asiakkaan IT kustannusten tervehdyttämisestä. Luottamalla IT palvelukokonaisuuden Medbitin osaaviin käsiin, Effica-asiakkaamme voivat keskittyä entistä kokonaisvaltaisemmin oman ydintoimintansa ylläpitoon ja kehittämiseen. Effica liiketoiminta tuottaa Terveys ja Sosiaali Effica -kokonaisuuteen liittyvät kattavat palvelut. Effica-käyttöpalvelut tuotetaan Medbitin keskitetystä palveluympäristöstä. Liiketoiminnalla on kattavan ja keskitetyn palvelun tuottamiseen tarvittavat asiantuntijat. Jatkuvaan palveluun kuuluvat suunnittelijat sekä sovellus- ja järjestelmäasiantuntijat. Liiketoimintayksikkö tuottaa palveluita kaikille Satakunnan alueen Efficaa käyttäville asiakkailleen sekä kahdelle Varsinais-Suomen alueen asiakkaalle.

Tapani Mäkinen
Liiketoimintapäällikkö

Pegasos on aloittanut toimintansa 2016 vuoden alussa. Tarjoamme asiakkaillemme käyttö- ja varallaolopalveluita terveydenhuollon sovellusten palvelinympäristöille sekä mahdollisuuden ulkoistaa terveydenhuollon ICT- palveluita. Päämääränä on yhteisten ratkaisujen kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille. Olemme varautumassa Sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin ja vastaamme niihin yhteistyössä Uranus ja Effica liiketoimintayksiköiden kanssa. Tarjoamme hyvinvointiteknologiapalveluita vankalla kokemuksella, ole yhteydessä!

Hanna Manelius
LiiketoimintapäällikköTapani Mäkinen
LiiketoimintapäällikköHanna Manelius
Liiketoimintapäällikkö

KANTAPALVELUT

Medbit Oy:n tuottama Kantapalvelut aloitti toimintansa vuonna 2011. Palvelu tuottaa alueellisen palveluväylän kansallisiin terveydenhuollon palveluihin. Kantapalvelujen arvolupauksemme on IT-kustannusten tervehdyttäminen. Lunastamme lupauksemme alueellisesti tuotetuilla korkean käytettävyyden ratkaisuilla ja toimintamalleilla, joissa apu on lähellä, sovitusti saatavilla ja fyysisesti läsnä. Palveluumme luottaa 35 asiakasta, ja tulemme jatkossa laajentamaan palvelua myös muihin kansallisiin palveluihin.Kalle Lukkarla
Kehityspäällikkö

URANUS LIIKETOIMINTAPALVELUT

Uranus liiketoiminta on aloittanut toimintansa 2016 vuoden alussa. Tarjoamme asiakkaillemme käyttö- ja varallaolopalveluja erikoissairaanhoidon sovellusten palvelinympäristöille. Päämääränä on yhteisten ratkaisujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille. Olemme varautumassa Sote uudistuksen tuomiin haasteisiin ja vastaamme niihin yhdessä Pegasos- ja Effica liiketoiminnan kanssa. Olemme myös mukana erilaisten kansallisten hankkeiden työkokouksissa, esim. UNA ja ODA. Osaamisalueemme on tuoda erikoissairaanhoidon näkökulmaa ja tarpeita esille potilastietojärjestelmiin ja potilasvirtaohjaukseen liittyen. Huolehdimme erikoissairaanhoidon potilashallinnon ja potilaskertomuksen versiokehityksestä, ylläpidosta ja erilaisista tukipalveluista yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Olemme myös aktiivisesti tekemässä uusia innovaatioita, pilotteja ja käyttöönottoja sairaanhoitopiirissä. Esimerkkeinä voisi mainita seuraavat hankkeet: Robotiikka, Mobiilikirjaaminen, Mobiili EPR, itseilmoittautuminen ja kansallinen lomakepalvelu. Tarjoamme hyvinvointiteknologiapalveluita vankalla kokemuksella, ole yhteydessä!Erkki Meriläinen
Liiketoimintapäällikkö

ROBOTTI ANTAA AIKAA POTILAALLE

Ohjelmistorobotti on sovellus, joka on asiakas- ja potilastyön rutiineja suorittava tietojärjestelmän käyttäjää jäljittelevä ohjelmisto. Ohjelmistorobotti operoi käyttöliittymällä (UI) juuri samalla tavalla kuin ihminen toimisi. Toistuviin rutiinitöihin kuluu usein paljon aikaa, ja ne sitovat resursseja. Lisäksi monotoniset tehtävät eivät yleensä motivoi työntekijöitä. Rutiinitöissä ihminen on myös altis virheille. Ohjelmistorobotti vapauttaa ihmiset tekemään entistä mielekkäämpiä työtehtäviä ja vapauttaa aikaa asiakastyöhön. Tämän seurauksena tuottavuus ja laatu paranevat. Ohjelmistorobotit mahdollistavat prosessien tehostamisen hyvin nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Hyötyjä voidaan saada jo viikoissa. Medbit on toteuttanut ohjelmistorobotin Varsinais-suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle (EPLL). EPLL:n päivystyksen potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmänä on tarkoitukseen varta vasten kehitetty Safir Spider -ohjelmisto. Spider ohjaa potilaan vastaanottoa kysymyksillä ja valmiilla vastausvaihtoehdoilla ja näin tekee kiireellisyyden arviosta entistä tasalaatuisempaa avustaen käyttäjiä huomioimaan tarpeelliset arvioitavat asiat. VSSHP:n hallinnollisena potilastietojärjestelmä on Oberon, jonne tallennetaan kaikkien erillisjärjestelmien tuottamat sisäänkirjaus- ja potilasasiakirjatiedot. Valmista ohjelmarajapintaa Oberoniin ei ollut olemassa, joten EPLL on joutunut kirjaamaan merkinnät kahteen erilliseen järjestelmään. Tuplakirjaus ratkaistiin Medbitin ohjelmistorobotilla. Robotti parhaillaan opettelee talon tavoille. Se on osoittautunut kehityskykyiseksi oppijaksi ja kanssakulkijaksi, kun kumpaakin pääjärjestelmää kehitetään ja muutetaan.Juha-Pekka Laiho
Liiketoimintapäällikkö

Turku

Joukahaisenkatu 3-5 B, 4.krs, 20520 Turku Postiosoite: PL 130, 20521 Turku

Pori

Pohjoisranta 11 F, 28100 Pori

Vaasa

Hietalahdenkatu 2-4 H 5. krs, 65130 Vaasa

Asiakaspalvelu

Puh. 01019 5555 (pvm/mpm) servicedesk@medbit.fi

Arkisin klo 7.00–17.00

www.medbit.fi

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.