Insta 800
samalla rahalla enemmän

Siivous oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Antti Pietilä
Toimitusjohtaja

Autokorjaamo ja leikkaussali tarvitsevat molemmat laadukkaita puhtauspalveluja oman toiminnan puhtausvaatimuksillaan. Liian korkea puhtaustaso nostaa asiakkaan kustannuksia ja liian alhainen taso voi olla jopa terveysriski. Meille on tärkeää, että asiakas saa oikeanlaista siivousta oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Suomessa on puuttunut puhtauspalveluilta yhtenäinen laatustandardi. Olemme ensimmäisien suomalaisten yritysten joukossa tuoneet toimintaamme mukaan yhteispohjoismaalaisen Insta 800 –laatustandardin. Olemme tunnettuja laadukkaista puhtauspalveluista, joten oli luonnollista tuoda asiakkaille työkalu, jolla he voivat helposti vertailla eri toimijoiden tarjoamia palveluita.

Insta 800 on ennen kaikkea työkalu, joka helpottaa asiakasta valitsemaan oikeanlaisen siivouspalvelun. Insta 800 –standardilla asiakkaan ja siivousalan ammattilaisen on helppo yhdessä sopia puhtaustaso, jolloin saadaan laadukas ja kustannustehokas lopputulos.

Olemme sitoutuneet kehittämään siivoustoimialaa jo yli neljännes vuosisadan ajan. Me huolehdimme asiakkaan tilojen puhtaudesta, jotta hän voi keskittää voimavaransa oman yrityksensä ydintoimintaan. Kun siivous on ammattilaisen käsissä, voi olla huoletta ja luottaa siihen, että tilat ovat sovitulla puhtaustasolla.

”Palvelun arvo on yhteinen tavoitteemme joka ansaitaan tekojen, luottamuksen ja työn mielekkyyden, tuottavuuden kautta.” Riitta,
siivooja

2
MERANTI

Meranti on puhtausalan edelläkävijä

Meranti Siivouspalvelut on oululainen, puhtausalan edelläkävijä. Olemme tunnustettu ammattilainen ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olemme nyt ensimmäisten suomalaisten puhtausalan yritysten joukossa ottaneet käyttöön yhteispohjoismaalaisen Insta 800 siivousalan laatustandardin.

Panostamme työntekijöidemme koulutukseen, sillä osaava henkilökunta ja toimivat prosessit takaavat asiakkaillemme korkean laadun kustannustehokkaasti ja luotettavasti. Meranti on perustettu 1989 ja meitä on jo yli 85 siivousalan ammattilaista luomassa viihtyisiä ja terveellisiä työ- ja asuinympäristöjä laadukkailla puhdistusmenetelmillä.

Meille on tärkeää, että palvelumme on myös ympäristön kannalta kestävää. Ympäristömyönteisyys näkyykin koko toimintaketjussamme aina käytännön yksityiskohtiin saakka.

Kilpailukyvyn tärkeimpiä tekijöitä ovat siivouksen laatu ja oikeat laadukkaat toimintatavat, joilla haluamme varmistaa asiakkaan odotukset. Lähtökohtaisesti haluamme tehdä asiat kerralla oikein. Tämän vuoksi asiakkaamme saavat samalla rahalla enemmän kuin ovat ehkä aiemman kumppaninsa kanssa tottuneet.

Merantin vahvuudet

 • Olemme yrittäjävetoinen ja vakaa paikallinen toimija
 • Organisaatiorakenteemme on kevyt ja joustava
 • Meillä on pitkäaikaisia työntekijöitä, joihin panostamme
 • Asiakasuskollisuutemme on hyvä
 • Puhtausalan osaamisemme on laaja
 • Tuomme markkinoille uusia siivoustyön menetelmiä
 • Yhteistyöverkostomme on laaja
 • Käytämme sähköistä työnhallintaa, jolla voimme parantaa ja varmistaa toimintaamme
 • Toimintaamme ohjaa sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 14001)
MERANTI
3

Mikä on Insta 800?

Insta 800-standardi luo siivouksen laadulle selkeät mittarit. Siivouksen tavoitteiden ja laadun määrittäminen ei ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Suomessa alalta ovat puuttuneet selkeät ja yhdenmukaiset mittarit, joilla siivouksen lopputulosta voi mitata ja vertailla eri palveluntarjoajien laatua. Standardi auttaa puhtausalan yrityksiä ja myös asiakkaita määrittelemään ja arvioimaan siivouksen teknisen laadun yhdenmukaisella tavalla.

Insta 800 helpottaa kilpailutusta

Insta 800-standardi auttaa puhtausalan asiakkaita palveluntarjoajien kilpailutuksessa. Insta 800-standardi on selkeä laatustandardi, joka mahdollistaa eri palveluntarjoajien tuotteiden vertaamisen. Se on jo yleisesti käytössä muissa Pohjoismaissa ja nyt se on leviämässä myös Suomeen.

Insta 800 –standardin avulla asiakas pystyy yhdessä palveluntarjoajan kanssa määrittämään jo tarjousvaiheessa millaista lopputulosta siivoukselta halutaan. SFS 5994 Insta 800 hyväksyttiin suomalaiseksi standardiksi vuonna 2012. Standardin käyttäminen on vapaaehtoista.

4
MERANTI

Miksi Insta 800?

Instassa tärkeintä on millainen siivouksen lopputulos on. Asiakkaalle yleensä tärkeintä on puhtaustaso, eikä se kauanko siivoukseen on käytetty aikaa tai miten siivous on tehty. Näin ollen asiakkaan kannalta järkevintä on kilpailutuksessa vertailla, millä hinnalla haluttuun lopputulokseen päästään. Tähän Insta 800 –standardi on loistava työkalu.

Insta 800-standardi parantaa siivouksen teknistä ja visuaalista laatua. Standardin sisältämät arviointiperusteet helpottavat siivousalan asiakkaan ja palvelutuottajan vuorovaikutusta. Me Merantilla haluamme, että asiakkaidemme on helppo määritellä millaisen puhtaustason siivouksen heidän kohteensa tarvitsee. Insta 800-standardi auttaa dokumentoimaan yksiselitteisesti ennalta määritellyn palvelutason. Näin varmistamme, että asiakas saa juuri sellaista palvelua, kuin hän on tilannut.

“Asiakkaat tästä hyötyvät kaikkein eniten. Siksi juuri heidän pitäisi vaatia siivouspalvelujen tuottajilta standardin mukaista toimintaa”
Antti Pietilä,
toimitusjohtaja,
Meranti

MERANTI
5

Siivouksen puhtaustasot

Insta 800 –standardissa siivous jaetaan 5 puhtaustasoon. 1 on alin puhtaustaso ja 5 korkein puhtaustaso. Samassa rakennuksessa voi olla useita erilaisia siivoustasoja vaativia kohteita. Asiakas määrittelee puhtaustasot yhdessä Merantin edustajan kanssa.

Puhtaustaso 5

Puhtaustaso 5 on korkein puhtaustaso. Puhtaustasolla 5 olevia kohteita on laaja kirjo. Tämän puhtaustason kohteita voivat olla esimerkiksi leikkaussalit ja elintarvikkeiden käsittelytilat. Mutta tämän puhtaustason kohteisiin kuuluvat myös pesutilat, WC-tilat ja saunat. Puhtaustasolta 5 edellytetään parasta visuaalista siisteyttä sekä hygieenisyyttä.

Puhtaustaso 4

Puhtaustason 4 kohteita ovat muun muassa edustustilat ja neuvottelutilat, joilta vaaditaan erityistä viihtyvyyttä ja edustavuutta.

Puhtaustaso 3

Puhtaustaso 3 on keskitason puhtaustaso. Tämä on yleisin puhtaustaso. Se on riittävä toimistotiloihin, jotka eivät kuitenkaan ole edustustiloja. Tasolla 3 kohteen yleisvaikutelma näyttää siistiltä. Puhtaustaso on riittävän korkea, jotta toimistossa säilyy terveellinen ja puhdas sisäilma.

Puhtaustaso 2

Puhtaustason 2 kohteet ovat yleensä vilkkaassa käytössä olevat kohteet, kuten rappukäytävät. Muita yleisiä tämän tason siivouskohteita ovat varastotilat. Puhtaustasolla 2 tila näyttää nopealla tarkastelulla siistiltä, mutta sen puhtaustaso on kuitenkin keskitason alapuolella.

6
MERANTI

”Siivouksen laatuvaatimuksien tarpeita määrittelevät mm. terveydelliset ja tuotannolliset näkökohdat, esteettisyys, viihtyvyys, työn tehokkuus, työturvallisuus, paloturvallisuus ja rakenteiden kunnossa pysyminen.”

Puhtaustaso 1

Puhtaustaso 1 on alin hyväksyttävä puhtaustaso. Tämän keveimmän puhtaustason kohteita voivat olla esimerkiksi pyöräkellarit. Tällä tasolla kohteen siisteydellä ei ole erityisvaatimuksia.

Mukana standardissa on myös 0-taso, joka tarkoittaa arvoa tuottamatonta työtä. 0 on alle alimman hyväksytyn puhtaustason. 0-tasolla siivoukselle ei ole määritelty puhtaustasoa eikä laatuvaatimuksia.

MERANTI
7

Eri pinnoille eri puhtaustasot

Asiakkaat voivat valita paitsi eri tiloille, myös eri pinnoille eri puhtaustasot. Insta 800 –standardissa puhtaustaso mitataan neljästä eri kohteesta. Standardissa tarkastellaan työn lopputulosta, ei aikaa tai muita voimavaroja. Näin ollen asiakas maksaa vain lopputuloksesta. Me Merantilla teemme siivousta oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Asiakas saa siis samalla rahalla enemmän, kuin mihin on tottunut.

Olemme asiantuntijoita erilaisten pintojen hoitamisessa ja puhdistamisessa. Usein törmätään tilanteeseen, jossa vaikeita pintoja ei ole osattu pestä oikein. Väärä käsittely lyhentää pinnan elinkaarta. Siksi on tärkeää, että kaikki pinnat huolletaan asianmukaisesti.

Tiesitkö?

Siivouspalveluiden sisältö keinona puhtaustasojen saavuttamiseen:

Ylläpitosiivous

Säännöllisin väliajoin tehtävä siivous. Määritelty palvelunkuvauksessa.

Tarkastussiivous

Ylläpitosiivouskertojen välillä tapahtuva puhtaustason varmistus (kokoustilojen tarkistaminen).

Välisiivous

Tiloissa suoritettavien toimenpiteiden välillä suoritettavia siivoustöitä (esim. terveydenhuollon toimenpidehuone).

Jaksottainen siivous

Harvemmin, mutta säännöllisesti toteutettava siivous. Varmistetaan puhtaustason säilyminen.

Perussiivous

Harvoin ja perusteellisesti suoritettava kertaluontoinen määritelty siivous, joka tehdään, kun ylläpitosiivouksella ja hoitomenetelmillä ei saavuteta sovittua puhtaustasoa.

Asiakas päättää puhtaustason
Asiakkaan kanssa suunnitellaan oikea toiminnanluonteen mukainen tarvetaso, joka on yhtä kuin puhtaustaso. Mitä enemmän käytät rahaa, sitä enemmän saat puhtaanapitotyötä. Mitä vähemmän käytät rahaa, sitä tarkemmin on määriteltävä toiminnan kannalta kriittisimmät siivottavat tilat.

8
MERANTI

Asiakas voi helposti alentaa siivouskustannuksia

Asiakas voi yksinkertaisilla ja helpoilla teoilla säästää siivouskustannuksissa. Kun olemme asiakkaan luona, kerromme, miten asiakas saa mahdollisimman tehokkaan siivouksen käyttämällään rahasummalla. Insta 800 –standardissa puhutaan helposti luoksepäästävistä ja vaikeasti luoksepäästävistä pinnoista. Pöytä, joka on täynnä mappeja ja papereita on vaikeasti luoksepäästävä ja pöytä, jossa ei ole irtotavaroita on helposti luoksepäästävä. Asiakas voi siis pienillä asioilla vaikuttaa siivouksen kustannuksiin.

Kustannuksiin vaikuttavat tekijät

 • 1 Valittu puhtaustaso
 • 2 Tilojen toiminnan luonne
 • 3 Toiminnasta syntyvä lika
 • 4 Käyttöasteen vaihtelu
 • 5 Pintojen siivottavuus ja kunto
 • 6 Lian kulkeutuminen ulkoa sisään
 • 7 Koneellisten menetelmien käyttö

”Parantunut siivottavuus ja siivottavien pintojen kunto vähentäisi työaikaa noin 10 minuuttia päivässä, syntyisi 80 miljoonan euron vuosisäästöt valtakunnallisesti.”

MERANTI
9

Insta järkevöittää siivoojan työtä

Insta 800 –standardi järkevöittää myös siivoojien työtä. Standardin avulla saadaan kohdistettua oikeanlainen siivous oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Siivous on entistä ammattimaisempaa. Insta 800 –standardi on

oiva väline kehittää toimintaa vaatimusten muuttuessa. Ammattimainen toimintatapa yhdessä vaatimusten kohoamisen kanssa lisää myös puhtausalan ja alalla työskentelevien arvostusta.

Meranti Premium

Meranti Premium soveltuu asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää eri käyttö- ja kulutusasteen sekä eri kone- ja käsityömenetelmien tuomat aika- ja hintavaihtelut. Meranti Premiumin asiakkaana saat käyttöösi käyttämämme Pancompin työnhallintajärjestelmän raportit siivouskohdekohtaisesti, toiminta on siten täysin läpinäkyvää. Voit tarkistaa milloin vain tehdyt työtunnit ja työn sisällön, esimerkiksi yhdistelmäkoneen käytön. Meranti Premiumia käyttämällä maksat ainoastaan tehdyn työn ja tuloksen mukaan.

Katso Pancomp-video

Meranti Siivous Plus

Meranti Siivous Plus sisältää puhtauspalvelujen toimittamisen kiinteään, ennalta sovittuun hintaan. Siivous toteutetaan yhdessä mietityn puhtaustason mukaisena ylläpitosiivouksena, keskittyen kunkin siivottavan kohteen tärkeimpiin asioihin. Meranti Siivous Plus soveltuu erityisesti asiakkaille, joiden siivoustarpeet pysyvät samoina, eivätkä vaihtele voimakkaasti esimerkiksi vuodenajan, kävijämäärän tai muun syyn johdosta. Siivous Plussaa voidaan tarvittaessa täydentää erilaisilla lisäpalveluilla. Siivous Plussassa yhdistyy korkea työnlaatu edullisiin ennakoitaviin kustannuksiin. Siivous on aina tarkoituksenmukaista ja siivouksen tavoitteena on poistaa häiritsevä, haitallinen ja vaarallinen lika sopimukseen kirjatussa laajuudessa.

10
MERANTI

Kutsu Meranti ilmaiselle Insta 800 –kartoituskäynnille

Kartoitetaan yhdessä, miten yrityksenne hyötyisi Insta 800 –standardin mukaisesta puhtauspalvelusta. Kartoituskäynti on ilmainen, eikä se velvoita mihinkään. Meranti Siivouspalveluilla on sertifioitu henkilö, jolla on INSTA 800 standardin mukainen 4 tason tietotaso.

Kartoituskäynnillä asiakas saa:

 • Tietoa siivouspalveluiden ostamiseen
 • Insta 800 –standardin mukaisen laatuprofiilin (helpottaa tarjouksien vertailua)
 • Vastaako nykyinen puhtaustaso asiakkaan tarvetasoa eri tiloissa
 • Tiedot eri tilojen vaatimista puhtaustasoista
 • Tietoa Merantin palvelutuotteista: Premium- palvelu, Meranti plus -palvelu ja Aikapankki
MERANTI
11

Meranti
Haaransuonkuja 10, 90240 OULU
Puhelin: 0208 333 150
meranti@meranti.fi tai etunimi.sukunimi@meranti.fi
www.meranti.fi

Heikki Taanila
yhteyspäällikkö
tuotanto, myynti ja markkinointi
puhelin: 040 575 7739

Antti Rimpeläinen
palveluohjaaja
erikoistyöt: graffitinpoistot, julkisivu- ja
kattopesut, Reach & Wash
ikkunanpesut
puhelin: 040 487 8779

Heidi Sääskilahti
palveluesimies
tilaustyöt / ylläpitosiivouskohteet
puhelin: 050 452 5530

Johanna Sallinen
palveluesimies
ylläpitokohteet
puhelin: 050 401 8744

Tutustu kotisivuihimme

Leena Lindström
palveluohjaaja
palvelutuotanto
puhelin: 040 778 4420

Sinikka Nissilä
palvelukoordinaattori
Vaihde, tiedustelut ja rekrytointi
puhelin: 050 411 8440

Miia Järvenpää
palveluassistentti
0468117566

Anne Järvenpää
hallintojohtaja, yrittäjä
Puhelin: 0400 686 652

Antti Pietilä
toimitusjohtaja, yrittäjä
Puhelin: 0400 683 813

Avaa tästä yhteydenottolomake