- Tulevaisuuden työelämää kehittämässä

STTHL - Työterveyshoitajien asialla

Suomen Työterveyshoitajaliitto on Suomen ainoa ammattiliitto, joka on keskittynyt yksinomaan työterveyshoitajien edunvalvontaan. Jäsenten aseman, palkkauksen, koulutuksen ja työolojen kehittäminen ovat olleet ydintehtäviämme jo vuodesta 1948.

Liiton toiminta-ajatus

 • Edistämme jäsenten ammatillisia, palkkauksellisia ja koulutuksellisia etuja julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 • Neuvottelemme työehdoista ja kehitämme työelämää Akavan, Jukon, YTN:n ja Terveydenhuoltoalan Unionin kanssa.
 • Kehitämme työterveyshuoltoa yhteistyössä mm. STM:n, Kelan ja TTL:n kanssa sekä kansainvälisillä areenoilla (FOHNEU, ICOH).
 • Palvelemme ja neuvomme jäseniä edunvalvonta-, työsuhde- ja jäsenkysymyksissä. Lisäksi tarjoamme useita hyödyllisiä jäsenetuja.
 • Vakuutamme jäsenet työriitojen ja työttömyyden varalta.
 • Viestimme jäsenillemme työterveyshuollon ajankohtaisista ja tulevista asioista.

Toimintaamme ohjaavat arvot jäsenyys, ammatillisuus ja yhteisöllisyys. Toimimme aina jäsenten etuja edistäen, avoimesti ja luottamuksellisesti työterveyshoitajan eduksi.

Pääset tutustumaan tarkemmin liiton arvoihin ja toimintaan alla olevasta linkistä kotisivuiltamme.

stthl.fi

Työterveyshoitajan työ

Työterveyshoitajana toimiminen edellyttää terveydenhoitajan perustutkinnon suorittamista ja tämän lisäksi pätevöitymistä työterveyshuoltoon. Työterveyshoitajan tehtävässä toimiessa on osaamista ylläpidettävä säännöllisellä ammatillisella täydennyskoulutuksella.

Täydennyskoulutus työterveyshoitajalle

Työterveyshoitajien tulisi osallistua työterveyshuollon osaamista kehittävään täydennyskoulutukseen keskimäärin 7 päivää vuodessa. Suomen Työterveyshoitajaliitto suosittelee työnantajia järjestämään erityisesti työterveyshuollon ydinosaamista kehittävää täydennyskoulutusta. Erityisosaamisen tulisi puolestaan rakentua ydinosaamisen varaan.

Työterveyshoitajan ydinosaaminen

 • Työpaikkaselvitysmenetelmät, riskien ja vaarojen arviointi, näyttöön perustuvien suositusten ja toimenpide-ehdotusten antaminen
 • Toiminnan suunnittelu ja arviointi työterveysyhteistyössä
 • Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden arviointi
 • Terveystarkastuskäytännöt sekä työterveyssuunnitelman laatiminen asiakkaalle
 • Työkyvyn arviointi ja työkyvyttömyyden ehkäisy työpaikoilla, kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutukseen ohjaus
 • Ohjaus ja neuvonta yksilöille sekä ryhmille
 • Ensiapuvalmiuteen liittyvä neuvonta
 • Yleissairaanhoidollinen osaaminen; työkyvyttömyyden arviointi ja hoidon tarpeen arviointi, hoitajan vastaanottotoiminta

lue lisää työterveyshoitajan työstä

Yleisosaaminen työterveyshoitajan tehtävässä

 • Riittävät tietotekniset taidot terveydenhuollon tietojärjestelmien, tekstinkäsittelyohjelmien, raportointijärjestelmien käyttöön
 • Kieli- ja viestintätaidot ja vuorovaikutustaidot, asiakastyöhön liittyvä kielitaito, vähintään kahden kotimaisen kielen riittävät taidot, englannin kielen taito
 • Työterveyshuollon lainsäädäntöön liittyvä osaaminen ja sen ylläpito, terveydenhuollon lainsäädännön tuntemus asiakastyöhön soveltaen, työturvallisuuslainsäädännön tuntemus työterveysyhteistyöhön soveltaen
 • Työelämän kehityksen ja muutoksen tuntemus

Työterveyshoitajan toimintaympäristö

Työterveyshoitaja voi toimia työterveysyksikössä, joka tuottaa palveluja yhdelle tai usealle työpaikalle, asiakkainaan julkiset ja yksityiset yritykset, kunnat, maakunnat, yhdistykset ja yrittäjät.

Työterveyshoitaja osallistuu työterveyshuollon toteuttamiseen muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa.

70-vuotias STTHL

Suomen Työterveyshoitajaliitto otti ensimmäiset askeleensa 70 vuotta sitten tavoitteenaan kehittää terveys-sisarten ja sairaanhoitajien ammattitaitoa, valvoa heidän yhteisiä etujaan ja edistää maamme teollisuusterveydenhuollon kehitystä.

Liiton ensiaskeleet

70 vuotta sitten, vuonna 1948, Suomen Teollisuuslääketieteellinen Yhdistys (STLY) järjesti Helsingin Säätytalolla 5-päiväisen jatkokurssin, johon osallistui lähes 50 teollisuuden palveluksessa ollutta terveyssisarta ja sairaanhoitajaa.

Ensimmäinen yhteinen kokous

Kurssin viimeisenä päivänä sairaanhoitajat ja terveyssisaret pitivät ensimmäisen yhteisen kokouksensa, josta Työterveyshoitajaliiton toiminnan lasketaan alkaneen. Kokouksessa käsiteltiin terveyssisarten ohjesääntöä, ja oltiin sitä mieltä, että ohjesäännön tulee olla perusteellisen harkinnan tulos ja riittävän väljä, sillä se tulisi luomaan pohjan terveyssisarten ja sairaanhoitajien työlle. Kokous nimesi toimikunnan kehittämään ohjesääntöehdotusta enemmän ehkäisevään toimintaan suuntautuvaksi. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Työterveyslaitoksen terveyssisar Ruth ”Tuuti” Säynäjärvi. Hänen panoksensa järjestön, sairaanhoitajatyön ja –koulutuksen kehittäjänä on todella mittava, Tuutia on kutsuttu jopa ”kaikkien suomalaisten työterveyshoitajien äidiksi”.

Kokouksessa pidettiin kaksi merkittävää alustusta: Mitä lisäkoulutusta tehtaan sairaanhoitaja tarvitsee terveyssisarkoulutuksen lisäksi? Voiko terveyssisar työssään noudattaa 8 tunnin työaikalakia?

Kokous oli yksimielinen siitä, että pohjakoulutuksena pitää olla terveyssisarkoulutus. Lisäkoulutuksen tarve riippuisi siitä toimiiko henkilö tehtaassa enemmän sosiaalisessa huoltotyössä vai varsinaisessa lääkintähuollossa, jolloin terveyssisarten tulisi kiinnittää työssään enemmän huomiota ehkäisevän terveydenhoidon toteuttamiseen.

Kokous puolsi myös yksimielisesti 8 tunnin työaikaa vedoten terveyssisarten kuuluvan teollisuuslaitoksen virkailijakuntaan, ja siksi heillä tulisi olla sama työaika kuin yhtiön virkailijoilla yleensä. Kokouksessa keskusteltiin myös minimipalkoista, ja ehdotettiin, että terveyssisar rinnastettaisiin naisekonomeihin, joilla oli suunnilleen samanpituinen koulutus. STTHL – järjestön perustavassa kokouksessa pyrittiin saamaan yhtenäinen ammattinimike teollisuudessa toimiville terveyssisarille ja sairaanhoitajille. Tehtaan terveyssisar, huoltohoitaja, huoltosisar, sairaanhoitaja ja teollisuuden terveyssisar olivat nimike-ehdotuksia. Vuoden 1950 alussa nimikkeeksi vakiintui termi teollisuusterveyssisar, ja 1970-luvulla nimikkeeksi muotoutui työterveyshoitaja.

Järjestön perustaminen

Pian kokouksen jälkeen Ruth Säynäjärvi sai WHO:n apurahan opiskelua varten, tarkoituksena oli valmentautua järjestämään teollisuusterveyssisarkoulutusta maassamme. Tuuti matkusti Englantiin, joka tuohon aikaan oli harvoja maita, jossa teollisuudessa toimiville sairaanhoitajille järjestettiin jatkokoulutusta. Matkallaan Tuuti valittiin myös kansainväliseen teollisuusterveyssisarten komiteaan ja alusti Työterveyshoitajaliiton kansainvälisen yhteistoiminnan juuret jo 70 vuotta sitten.

Kun Tuuti palasi Suomeen, järjestön aiemmin valitsema toimikunta teki esityksen Lääkintöhallitukselle erikoiskoulutuksen järjestämisestä Sairaanhoitajien Jatko-opistossa. Lääkintöhallitus toimi ripeästi ja jo parin viikon päästä lähetettiin kirjeitse kehotus menoarvion puitteissa järjestää ehdotettu kurssi. Näitä kursseja järjestettiin sittemmin useampana vuonna.

Vuonna 1950 saatiin aikaiseksi päätös, jossa perustettiin Suomen teollisuusterveyssisarten itsenäinen kerho Suomen Terveyssisaryhdistyksen alaisuuteen. Puheenjohtajaksi valittiin Ruth Säynäjärvi, joka toimi järjestön puheenjohtajana 17 vuotta, vuoteen 1967 saakka. Kerhon ja sen paikalliskerhojen tarkoituksena oli yhdistää maan teollisuuden palveluksessa olevat sairaanhoitajat ja terveyssisaret, kehittää heidän ammattitaitoaan, valvoa heidän yhteisiä etujaan ja edistää maan teollisuusterveydenhuollon kehitystä.

Vuonna 1974 liitto järjestäytyi korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavaan. 80-luvulla liitto muutti nimekseen Suomen Työterveyshoitajaliitto - Finlands Företagshälsovårdarefördund ry.

Työterveyshoitaja - Liity omiesi joukkoon!

Henkilökohtaista jäsenpalvelua, ajankohtaista tietoa, arvokkaita jäsenetuja, työsuhdeneuvontaa, vertaistukea ja verkostoitumista.

Suomen Työterveyshoitajaliiton jäsenyys on paljon enemmän kuin vakuutus työttömyyden tai työriidan varalta. Työterveyshoitajaliitto tarjoaa ajankohtaista tietoa työelämän kysymyksiin, asiantuntevaa työsuhdeneuvontaa sekä työterveyshoitajista koostuvan ammatillisen verkoston ja paljon rahanarvoisia jäsenetuja.

Jäseneksi liittyminen

Liity omiesi joukkoon!

Tarkista ajankohtainen kampanja tästä!

Liity jäseneksi tästä!

Jäsenpalvelut ja -edut

Liiton jäsenenä saat henkilökohtaista jäsenpalvelua ja useita rahanarvoisia jäsenetuja.

Työterveyshoitaja-jäsenlehti

Liitto julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Työterveyshoitaja–lehteä. Työterveyshoitaja-lehti on ammatti- ja järjestölehti. Siinä käsitellään työterveyshoitajan työhön, ammattiin, koulutukseen, edunvalvontaan sekä palvelussuhteen ehtoihin liittyviä ja muita työterveyshoitajia koskevia asioita.

Työsuhdeneuvontaa ja lakiapua

Liiton jäsenet ovat oikeutettuja neuvontapalveluihin työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat tarvittaessa myös lakiapua ja käytössäsi on liiton oikeusturva- ja vastuuvakuutus, jotka korvaavat työsuhteeseen liittyvien oikeustapausten kuluja.

Työttömyyskassa Erko

Liiton jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy liiton kilpailukykyiseen vuosijäsenmaksuun.

Koulutus- ja luentopäivät

Liitto ja paikallisosastot järjestävät sekä valtakunnallisia että alueellisia koulutuspäiviä, joissa on mahdollista päivittää ja täydentää ammatillista osaamista. Vuosittain järjestettävät Työterveyshoitaja -luentopäivät ovat odotettu tapahtuma, joka kerää yhteen suuren joukon työterveyshoitajia. Koulutustilaisuuksissa on mahdollisuus verkostoitua muiden työterveyshoitajien kanssa ja peilata työelämää kollegojen kesken.

member+

Member+ on uusi akavalaisten liittojen yhdessä omistama palvelu. Sivusto kokoaa akavalaisille jäsenille suunnatut edut yhteen osoitteeseen. Tarjonta vaihtuu säännöllisesti eri teemojen ja ajankohtien mukaan, joten kannattaa ottaa palvelu jatkuvaan seurantaan. Rekisteröidy, jotta näet kaikki sinulle suunnatut edut ja palvelut. Vain rekisteröityneenä pääset myös hyödyntämään etusi. Tykkää member+:sta facebookissa ja kuule ensimmäisten joukossa uusimmat edut!

Jäsenvakuutus ja Suomen halvin henkivakuutus

STTHL:n jäsenvakuutus on vakuutusyhtiö Turvasta. Järjestötehtävissä ja järjestötilaisuuksissa jäsenet on vakuutettu järjestövakuutuksella. Lisäksi jäsenvakuutukseen sisältyy ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Turva tarjoaa vakuutustuotteita STTHL:n jäsenille yksinoikeudella ja tarjoushintaan.

Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin? Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista lainoista? Henkivakuutus turvaa perheesi toimeentulon, jos pahin sattuisi. STTHL:n jäsenenä sinä ja puolisosi olette oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.*

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016)

Pankkipalvelut

Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat asuntolainan aina edullisemmin. Hae uutta lainaa tai kilpailuta helposti nykyinen lainasi – Danske hoitaa pankinvaihdon puolestasi. Hyödynnä edut myös nykyiseen lainaasi Danske Bankissa.

Danske Bank tarjoaa STTHL:n jäsenille edullista Etulainaa helposti ja nopeasti verkossa maksukyvystä riippuen 10 000 euroon saakka, ja kahdella lainanottajalla 20 000 euroon saakka. Kilpailukykyinen korko, ei avausmaksua! Saat edun käyttöösi Member+ palvelun kautta.

Jos olet vastavalmistunut tai työurasi alussa (maksimissaan kaksi vuotta pätevöittävästä koulutuksesta / työkokemusta työterveyshuollosta), Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat huomattavat edut Danske Bankilta ilman kuukausi- ja vuosimaksuja.

“Liiton Työterveyshoitajalehteä ja sähköistä uutiskirjettä lukemalla sekä some-kanavia seuraamalla pysyn hyvin ajan tasalla työni kannalta tärkeistä asioista. - Siksi Työterveyshoitajaliitto, tule mukaan!”

Lue lisää jäseneduista!

Ammatillinen ja Työsuhde-edunvalvonta

Jäsenenä etujasi valvotaan. Ammatillinen edunvalvonta on vahvuutemme. Jäsenenä saat myös työsuhdeneuvontaa.

Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillisen edunvalvonnan tavoitteena on lisätä työterveyshoitajan asiantuntijatyön tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa sekä asiakasyrityksissä, eri yhteistyöverkostoissa ja jäsentemme työpaikoilla.

Työterveyshoitajaliitto vaikuttaa jäsentensä työn ehtoihin ja tekemisen edellytyksiin

Työterveyshoitajaliitto verkostoituu ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, osallistuu työterveyshuollon ja alan koulutuksen kehittämishankkeisiin sekä vaikuttaa lainsäädäntöön. Liitto myös tukee ja opastaa jäseniään ammatillisissa kysymyksissä. Työterveyshoitajien ammatillinen edunvalvonta yhteistyössä paikallisosastojen kanssa on vahvuutemme.

Työsuhde-edunvalvonta

Meillä on kokemusta työterveyshoitajien edunvalvonnasta jo vuodesta 1948. Pienessä liitossa palvelu on yksilöllistä. Me neuvottelemme työsi ehdoista ja kehitämme työelämää ja työterveyshuoltoa. Työterveyshoitajaliiton jäsenenä saat työsuhdeneuvontaa työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa ja ohjeita muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin kuten palkkaneuvotteluihin. Työelämässä tapahtuu tänä päivänä suuria muutoksia, työnantajat vaihtuvat ja palveluja organisoidaan uudelleen. Työpaikoilla käydään yt-neuvotteluja. Tarjamme sinulle turvaa näissä haastavissa muutostilanteissa. Käytössäsi on liiton oikeusturva- ja vastuuvakuutus, jotka korvaavat työsuhteeseen liittyvien oikeustapausten kuluja.

Jäsentemme työehtosopimukset neuvottelee ja luottamusmiesjärjestelmästä vastaavat julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Terveyspalvelualan unioni sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Yksityisellä terveyspalvelualalla olemme suoraan neuvottelupöydässä.

STTHL yhteiskunnallisena vaikuttajana

STTHL:llä on paljon vaikuttamisen paikkoja. Kehitämme työterveyshuoltoa mm. Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa ja sen työryhmissä, Kelan työterveyshuollon neuvottelukunnassa ja Työterveyslaitoksen johtokunnassa. Alueellista vaikuttamista tehdään mm. Työterveyslaitoksen sote-verkostossa. Vaikutamme korkeasti koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemaan, työolosuhteisiin ja koulutukseen myös keskusjärjestö Akavan kautta. Työterveyshuollon koulutusta kehitämme yhdessä ammattikorkeakoulujen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Lisäksi otamme kantaa lakimuutoksiin ja viemme työterveyshuoltoon liittyviä asioita eteenpäin verkostojen ja yhteiskunnallisen keskustelun kautta.

Kansainvälinen vaikuttaja

Suomen Työterveyshoitajaliitto toimii kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan Unionin alueella sekä Pohjoismaiden kanssa. Liitto toimii aktiivisesti eurooppalaisissa työterveyshoitajajärjestöjen verkostoissa ja seuraa työterveyshuollon kansainvälistä kehitystä osallistumalla kansainvälisiin kongresseihin. Kansainvälisellä toiminnalla edistetään ja ylläpidetään yhteistyöverkostoja eri maiden työterveyshoitajien ammattijärjestöihin.

Tärkeimmät kansainväliset yhteistyötahot:

FOHNEU -Yhteistyötä työterveyshoitajien kansallisten järjestöjen kanssa EU:n jäsenvaltioiden alueella. Yhteistyössä FOHNEU:n kanssa on intergoitu tapahtuvaksi yhteistoiminnassa myös Pohjoismainen yhteistyö NORDSAM. ICOH -International Commission on Occupational Health:ssa STTHL:a edustaa liiton puheenjohtaja. STTHL:lla on edustus myös hoitajien komiteassa SCOHN:issa - Scientific Committee on Occupational Health Nursing.

Paikallisosastot

Paikallisosastot ovat Työterveyshoitajaliiton rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden hallintoa hoitavat paikallisosaston puheenjohtaja ja johtokunta. Paikallisosaston jäseniä ovat kaikki niiden alueella toimivat liiton jäsenet.

Liittosi edunvalvontatyössä tarvitaan myös sinun osaamistasi

Paikallisosastot toimivat lähellä jäsentä. Jäsenenä pääset vaikuttamaan työterveyshoitajan työhön liittyvissä ammatillisissa ja muissa edunvalvonta-asioissa. Paikallisosastot järjestävät sekä edunvalvonnallista että ammatillista koulutusta ja opintotilaisuuksia. Jäsenet tapaavat toisiaan myös jäsen- ja virkistystilaisuuksissa. Paikallisosastot verkostoituvat ja pitävät yhteyttä mm. oppilaitoskäynnein alueensa oppilaitoksiin. Ne valmistelevat ja toteuttavat liiton antamia tehtäviä ja ovat tiedonkulun linkki jäsenen ja liiton välillä.

“Joukossa on voimaa. Liiton jäsenenä olen osa suurempaa kokonaisuutta. Paikallistoiminta tarjoaa oman ammattiryhmän tärkeän verkoston. - Työterveyshoitaja - tule omiesi joukkoon!”

Jaokset

Jaokset ja vaalitoimikunta toimivat liiton hallituksen alaisuudessa, valmistelevina ja toiminnallisina työryhminä.

Viestintäjaos

Viestintäjaos vastaa Työterveyshoitaja-lehden toimittamisesta ja julkaisee yhdessä hallituksen kanssa lehdistötiedotteen kaksi kertaa vuodessa työterveyshuollon ajankohtaisista asioista. Viestintäjaos tekee hallituksen ja jaosten kanssa yhteistyössä kannanottoja sekä lausuntoja valtakunnallisille toimijoille työterveyshuoltoon, sen toimintaan ja työikäisten työhyvinvointiin liittyen.

Ammatti- ja koulutusjaos

Ammatti- ja koulutusasiainjaos vaikuttaa työterveyshoitajien ammattitaidon ja asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen työuran eri vaiheissa sekä työn arvostukseen. Jaos vaikuttaa profession asemaan ja koulutuksen kehittämiseen.

Työmarkkinajaos

Työmarkkinajaos turvaa työterveyshoitajille työsuhteen ehdot, jotka vastaavat ammattiryhmän työn vaativuutta, erityisosaamista ja asiantuntijuutta.

Järjestöjaos

Järjestöjaos ylläpitää ja kehittää liiton ja paikallisosastojen toimintaa sekä edistää yhteistyötä ja verkostoitumista liitossa ja työterveyshoitajien sidosryhmien kanssa.

Kansainvälinen jaos

Kansainvälisen jaos ylläpitää ja edistää liiton kansainvälisiä verkostoja, edistää suomalaisen työterveyshuoltotoiminnan tunnettuutta ulkomailla ja edistää kansainvälistä yhteistyötä etenkin työterveyshoitajien ammatillisen kehittymisen kysymyksissä. Painopisteenä on etenkin Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella sekä Pohjoismaiden välillä tehtävä yhteistyö.

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta valmistelee liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalin syysliittokokouksessa tehtäviä valintoja varten. Vaalitoimikunta toimii ehdokkaiden saamiseksi yhteistyössä paikallisosastojen kanssa. Vaalitoimikunta kokoaa ehdokaslistat ja huolehtii ehdokkaiden esittelystä hyvissä ajoin ennen syysliittokokousta.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

Piilotettu sisältö

Piilotettu sisältö avautuu klikkauksella.
Hyviä käyttökohteita ovat pitkät tuotekuvaukset.